تقویم آموزشی مجتمع فنی تهران نمایندگی پرواز

تقویم آموزشی

برگزاری: حضوری
شنبه ۲۶خرداد ۱۴۰۳
103,000,000 ریال توضیحات درس ثبت نام
دپارتمان تشریفات و گردشگری
مدت کلاس : 20 ساعت 313322
شنبه ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰ -
مشخص نشده
برگزاری: حضوری
یکشنبه ۲۷خرداد ۱۴۰۳
80,000,000 ریال توضیحات درس ثبت نام
دپارتمان تشریفات و گردشگری
مدت کلاس : 24 ساعت 313323
یکشنبه ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰ -
مشخص نشده
برگزاری: حضوری
سه شنبه ۲۹خرداد ۱۴۰۳
107,000,000 ریال توضیحات درس ثبت نام
دپارتمان تشریفات و گردشگری
مدت کلاس : 32 ساعت 313312
یکشنبه ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰ -سه شنبه ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰ -
مشخص نشده
برگزاری: حضوری
سه شنبه ۲۹خرداد ۱۴۰۳
50,000,000 ریال توضیحات درس ثبت نام
دپارتمان تشریفات و گردشگری
مدت کلاس : 8 ساعت 313325
سه شنبه ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰ -چهارشنبه ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰ -
مشخص نشده
برگزاری: حضوری
چهارشنبه ۳۰خرداد ۱۴۰۳
83,000,000 ریال توضیحات درس ثبت نام
دپارتمان تشریفات و گردشگری
مدت کلاس : 32 ساعت 313321
چهارشنبه ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۸:۳۰ -
مشخص نشده
برگزاری: حضوری
جمعه ۰۸تیر ۱۴۰۳
78,000,000 ریال توضیحات درس ثبت نام
دپارتمان تشریفات و گردشگری
مدت کلاس : 12 ساعت 313313
جمعه ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰ -شنبه ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰ -یکشنبه ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰ -
مشخص نشده
برگزاری: حضوری
جمعه ۰۸تیر ۱۴۰۳
104,000,000 ریال توضیحات درس ثبت نام
دپارتمان تشریفات و گردشگری
مدت کلاس : 32 ساعت 314253
جمعه ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۸:۳۰ -
مشخص نشده
برگزاری: حضوری
چهارشنبه ۱۳تیر ۱۴۰۳
114,000,000 ریال توضیحات درس ثبت نام
دپارتمان تشریفات و گردشگری
مدت کلاس : 40 ساعت 314252
چهارشنبه ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰ -
مشخص نشده
برگزاری: حضوری
شنبه ۱۶تیر ۱۴۰۳
104,000,000 ریال توضیحات درس ثبت نام
دپارتمان تشریفات و گردشگری
مدت کلاس : 32 ساعت 314254
جمعه ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰ -شنبه ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰ -یکشنبه ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰ -دوشنبه ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰ -سه شنبه ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰ -چهارشنبه ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰ -پنجشنبه ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰ -
مشخص نشده
برگزاری: حضوری
شنبه ۱۶تیر ۱۴۰۳
103,000,000 ریال توضیحات درس ثبت نام
دپارتمان تشریفات و گردشگری
مدت کلاس : 28 ساعت 314369
شنبه ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰ -
مشخص نشده
برگزاری: حضوری
یکشنبه ۱۷تیر ۱۴۰۳
70,000,000 ریال توضیحات درس ثبت نام
دپارتمان تشریفات و گردشگری
مدت کلاس : 10 ساعت 313324
یکشنبه ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰ -دوشنبه ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰ -
مشخص نشده
برگزاری: حضوری
جمعه ۲۲تیر ۱۴۰۳
80,000,000 ریال توضیحات درس ثبت نام
دپارتمان تشریفات و گردشگری
مدت کلاس : 20 ساعت 314251
جمعه ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰ -
مشخص نشده
برگزاری: حضوری
شنبه ۲۳تیر ۱۴۰۳
104,000,000 ریال توضیحات درس ثبت نام
دپارتمان تشریفات و گردشگری
مدت کلاس : 32 ساعت 313320
شنبه ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰ -دوشنبه ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰ -
مشخص نشده
برگزاری: حضوری
یکشنبه ۲۴تیر ۱۴۰۳
104,000,000 ریال توضیحات درس ثبت نام
دپارتمان تشریفات و گردشگری
مدت کلاس : 32 ساعت 314250
یکشنبه ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰ -سه شنبه ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰ -
مشخص نشده